Olakšice za zapošljavanje novih radnika od 1. oktobra 2018.g. i primena u poslovnoj praksi

       Oлакшице за запошљавање нових радника од 1. октобра 2018.г.
и примена у пословној пракси

 

        У складу са Законом о порезу на доходак грађана и Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање, ( „Службени гласник РС“, бр 113/17), у примени је од 1.октобра .2018.г. прописано право на пореско ослобођење као и ослобођење од плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање, за новозапослене раднике који испуњавају законом прописане услове.

  • У складу са чланом 21ђ Закона о порезу на доходак грађана, прописано је даПослодавац – новоосновано привредно друштво, као и новоосновани предузетник, који је уписан у регистар надлежног органа, односно организације, може да оствари право на ослобођење од плаћања пореза по основу зараде оснивача, односно по основу личне  зараде предузетника, као и по основу зараде запослених и то највише за девет новозапослених лица са којима је засновао радни однос.

          Право на пореско ослобођење из става 1. овог члана по основу зараде оснивача,  може да се оствари уколико је оснивач, односно сваки од оснивача ако их је више, засновао радни однос у том привредном друштву, односно по основу зараде за највише девет новозапосленихкод правног лица односно предузетника, уколико је лице пријављено на обавезно социјално осигурање у Централни регистар обавезног социјалног осигурања и у периоду од најмање шест месеци непрекидно пре дана оснивања правног лица  односно заснивања радног односа код послодавца, било пријављено као незапослени код Националне службе за запошљавање  или је у периоду од 12 месеци пре дана оснивања односно заснивања радног односа, стекло средње, више или високо образовање.

          Право на пореско ослобођење из става 1. овог члана, послодавац може да оствари за зараде оснивача и запосленог, односно личне зараде предузетника исплаћене у периоду од 12 месеци од дана када је основано правно лице односно регистрован предузетник, чији збир појединачно за свако лице у периоду коришћења олакшице није виши од троструког износа просечне годишње зараде у години која претходи години у којој је основано правно лице, односно регистрован предузетник.

          Пореско ослобођење из става 1. овог члана,  лице које је оснивач, односно предузетник може да оствари само једном као новоосновани субјект, и то у својству или као оснивач или као предузетник (новоосновани предузетник и предузетник пољопривердник користе право на пореску олакшицу, само под условом да воде пословне књиге и да су се определили за исплату личне зараде, док предузетник, који се пријавио да порез плаћа на паушално утврђен приход, нема право да користи ову пореску олакшицу јер и не обрачунава личну зараду).

  •  Право на пореско ослобођење из става 1. овог члана остварује се под условима:

1)   да је оснивач, новооснованог привредног друштва засновао,  радни однос са привредним друштвом који је основао;

2)  да у сваком пореском периоду за који остварује право на пореско ослобођење може то право оствари за највише 9 новозапослених који испуњавају услове;

3)  да је са свим члановима – оснивачима новооснованог привредног друштва, укључујући и новозапослене, послодавац закључио уговор о раду у складу са законом;

4)  да су лица из тачке 3) овог става као и предузетник, у периоду од најмање шест месеци непрекидно пре дана оснивања правног лица, односно предузетничке радње, код Националне службе за запошљавање били пријављени као незапослени или да су у периоду од 12 месеци пре дана оснивања стекли средње, више или високо образовање, у складу са законом. Пореско ослобођење из става 1. овог члана може да оствари послодавац – правно лице, односно предузетик, који је основан закључно са 31. децембром 2020. године ( примера ради, крајњи рок за коришћење пореске олакшице, за основана правна лица и предузетнике на дан 31.12.2020.г. био би 31.12.2021.г.).

       У складу са наведеним одредбама, произолази да један порески обвезник може искористити право на пореско ослобођење, истовремено за оснивача и највише још 9 новозапослених радника ( максимално по основу 10 запослених).

Исти наведени услови, важе везано за коришћење права на ослобођење од плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање, у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.

        У складу са одредбама члан 45. Закона прописано је да Послодавац – новоосновано привредно друштво, као и новоосновани предузетник, који је уписан у регистар надлежног органа, односно организације, може да оствари право на ослобођење од плаћања доприноса на терет запосленог и на терет послодавца по основу зараде оснивача, односно по основу личне зараде предузетника, као и по основу зараде запослених и то највише за девет новозапослених лица са којима је засновао радни однос.

    Пример утврђивања лимита за исплату зараде или личне зараде уз коришћење прописане олакшице, за наредних 12 месеци, за правна лица/предузетнике и предузетнике пољопривреднике, који су се основали односно регистровали  у 2018.г.:

  1. Просечна зарада за 2017.г. износила је 65.976 динара, укупно на годишњем нивоу износи 791.712 динара.
  2. Троструки износ просечне годишње зараде за 2017.г. износи 2.375.136 динара у бруто износу, односно у нето износу, то је 1.682.970 динара.

Пошто постоји право на пореско ослобођење за новооснована правна лица односно предузетнике и новозапослене раднике, под наведеним условима, почев од 1.10.2018.г., дакле лимит за исплату месечне зараде, за које постоји пореско ослобођење које тече од 1.10.2018.г. треба посматрати у оквирима наведена три просека зарада на годишњем нивоу, прерачунатим у односу на  месечни лимит, што износи 140.247 динара  (1.682.970:12). Из месеца у месец, износ за исплату зараде или личне зараде, за које важи наведена прописана олакшица, може да варира у зависности од остварених пословних резултата, међутим, коначан дозвољени лимит утврђује се сабирањем укупно обрачунатих и исплаћених зарада или личних зарада, за период од 12 месеци.

У току коришћења прописане пореске олакшице, ако послодавац исплати зараду, којом прелази максимални прописани лимит на годишњем нивоу, дужан је да од тог момента, у обрачуну зарада у ППП ПД обрачунава припадајући порез и доприносе, које мора да уплати у прописаном року.

  • Новозапослена лица неће уживати у потпуности сва права из осигурања

  Напомињемо, да наведено ослобођење од плаћања пореза и доприноса подразумева да та лица неће уживати у потпуности сва права из осигурања као што су:

  • За време коришћења олакшице, новозапослена лица ће остваривати право на здравствено осигурање, где основица за обрачун доприноса ће износи 15% просечне месечне зараде из 2017.г. што износи 9.869 динара.

Овај износ ће се за сваког новозапосленог, који испуњава услове за ослобођење од плаћања пореза и доприноса, бити уплаћен из буџета Србије, надлежном фонду (остало је отворено питање исплате накнаде за боловање преко 30 дана, односно како ће се поступати у том случају, што ће накнадном иснтрукцијом бити дефинисано).

  • Допринис за ПИО неће бити уплаћиван и новозапослени радници неће имати уписан стаж за тај период од 12 месеци, када се користе наведене олакшице. Послодавци могу добровољно, у пореској пријави ППП ПД, обрачунавати и уплаћивати допринос за ПИО за новозапослене раднике, за које користе прописане олакшице, чиме би се испунили услови за упис стажа коф Фонда ПИО за тај период.

 Код попуњавања пореске пријаве ППП ПД, код обрачуна зарада за новозапослене раднике, за које се користи прописана олакшица, у шифри прихода, уноси се :

  • врста прихода у ОВП                           101
  • код ознаке ОЛ олакшице                    22     
  • код ознаке Б бенефицирани стаж     0

Ако послодавац не буде плаћао добровољно, допринос за ПИО, у пореску пријаву ППП ПД у поља од 3.10 до 3.16 у носи се 0 ( нула)

Ако послодавац одлучи да плаћа допринос за ПИО за новозапослене раднике за које користи олакшицу, онда би у ППП ПД у поље 3.10 , 3.11, 3.14, 3.15 и 3.16  унео износ 0(нула), док би у поља 3.12 унео износ из поља 3.9 који не може бити нижи од најниже месечне основице доприноса нити  виши од највише основице доприноса.

 У поље 3.13 унео би се износ који се добије, када се износ из поља 3.12 помножи са стопом доприноса за ПИО која је сада 26%.

Сва остала питања која ће се јављати у праски, а која смо данас предочили учешћем испред Рачуноводствене коморе Србије, на заједничком састанку који су организовали на ову тему, Налед и ГИЗ,  коме су присуствовали представници Пореске управе, Фонда ПИО; АПРа, Националне службе за запошљавање и  ЦРОСО-а, анализираћемо на предстојећем семинару, у Хотелу Славија који се одржава дана 25.10.2018.г. са почетком у 10 часова.

мр Снежана Митровић

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *