Komentar na Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa(faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa

U skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu, Zakona o elektronskom potpisu, pravilima propisanim za obveznike koji primenjuju EDI standard i Pravilnika o evidenciji prometa, u nastavku preciziramo na koja pravna lica/preduzetnike, se odnosi “Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa bez pečata i potpisa” (Ministarstvo finansija)

Navedeno objašnjenje i pravila, vezano za izdavanje i knjiženje računa u papirnom i elektronskom obliku bez pečata i potpisa, mogu da primene u celosti pravna lica/preduzetnici i to:

  • koji ne primenjuju EDI standard kod elektronske razmene dokumenata i
  • koji ne vrše promet robe na malo, ne otkupljuju poljoprivredne proizvode i žive životinje, ne uzimaju robu u komision, odnosno koji nisu obveznici da vode evidencije prometa u KEP obrascu.

Pravna lica/preduzetnici koji NE primenjuju EDI standard kod elektronske razmene podataka i koji nemaju obavezu da vode evidencije prometa u KEP obrascu, mogu u celosti primeniti navedeno objašnjenje izdato od strane Ministarstva finansija i Ministarstva za trgovinu, vezano za izdavanje i knjiženje računa u papirnom i elektronskom obliku, bez pečata i elektronskog potpisa ali sa jasnom identifikacijom lica koje je kreiralo ispravu odnosno koje je odgovorno za verodostojnost podataka u računu (fakturi), i to:

  • ime i prezime lica koje je izdalo i kreiralo računovodstvenu ispravu, odnosno koje je u skladu sa internim aktom pravnog lica odredjeno da kreira račun(fakturu), odnosno koje je odgovorno za zakonitost i ispravnost nastanka poslovnih promena i sastavljanje i kontrolu računovodstvenih isprava koje prikazuju poslovne promene ili
  • otisnut faksimil imena i prezimena prethodno navedenog lica.

Iz navedenog proizilazi

  • Pravna lica/preduzetnici koji primenjuju EDI standard, moraju dokumente koje razmenjuju elektronski, potpisati elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu i
  •  Pravna lica/preduzetnici, koji su obveznici da vrše knjiženje u Knjizi evidencije prometa ( KEP) na osnovu isprave koja prati robu, knjiženje vrše na osnovu isprave koja pored ostalih propisanih podataka, obavezno sadrži, ime, prezime i potpis odgovornog lica isporučioca, primaoca i prevoznika robe.
  •  Pravna lica/preduzetnici, koji su u skladu sa Pravilnikom o evidenciji prometa, dužni da vode evidencije prometa u KEP obrascu, za robu uzetu u komision, dužni su da to rade na osnovu isprava koja izmedju ostalog sadrži potpis i pečat.

Pored navedenih pravnih lica/preduzetnika na koje se praktično ne odnosi doneto objašnjenje, prednosti u primeni objašnjenja, izdatog od strane ministarstava, kojim se kaže da nije neophodno da račun sadrži pečat i elektronski potpis, imaju sledeća pravna lica/preduzetnici :

  • koji skeniraju i elektronskim putem dostavljaju skenirane račune (koji su prethodno štampani u papiru i potpisani) i
  • koji dostavljaju u elektronskoj formi račune(fakture) u kojima je pored ostalih podataka, navedeno ime i prezime ili faksimil, lica koje je odgovorno za kreiranje i zakonitost unetih podataka, sadržanih u ispravi.

Pružaoci računovodstvenih usluga, trebalo bi da dopune aneksom, Ugovore o vodjenju poslovnih knjiga i definišu navedena pravila, vezano za izdavanje i dostavljanje računa(faktura).

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *